Υπηρεσίες

Ενάρξεις – Διακοπές Επιχειρήσεων

Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων

Έναρξη Ο.Ε.-Ε.Ε.

Έναρξη Ε.Π.Ε.

Ενημέρωση Βιβλίων Β’ - Γ' κατηγορίας ΚΒΣ

Επιχειρήσεις Ατομικές

Εταιρείες Ο.Ε. - Ε.Ε.

Εταιρείες Ε.Π.Ε

Ενημέρωση βιβλίων Οικοδομικών – Τεχνικών επιχειρήσεων.

Θεωρήσεις Βιβλίων - Στοιχείων

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.  - Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α

Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ. - Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ.

Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

Μισθοδοσία – ΙΚΑ – ΑΠΔ – ΟΑΕΔ

Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών προσώπων .

Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε.-Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων.

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ε.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης)

Λοιπές Δηλώσεις σχετιζόμενες άμεσα με φορολογία Εισοδήματος (Ε9 κλπ).

Δήλωση Φ.Α.Π. Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών.

Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός

Υποβολή όλων των δηλώσεων μέσω διαδικτύου