Χρήσιμα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπηρεσία e-οχήματα (αλλαγές στοιχείων οχημάτων)

Υπηρεσία Εισόδημα (υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης)

Υπηρεσία ελέγχου Εγκυρότητας Α.Φ.Μ.


Υπηρεσία ΚΒΣ (υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων)


Υπηρεσία Α.Π.Α.Α (υπολογισμός αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων)

Υπηρεσία επαλήθευσης Α.Φ.Μ. (VIES)


Ασφαλιστικά Ταμεία


ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ


ΙΚΑ

TAΝΠΥ

ΤΣΜΕΔΕ

Ταμείο Συντάξεως & Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών


Επιμελητήρια


Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Οικονομικό Επιμελητήριο

Αλλες τοποθεσίες λογιστικού ενδιαφέροντος

Δηλώσεις intrastat on line

Κόμβοι Υπουργείων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών


Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Υπουργείο Εσωτερικών

Αλλες τοποθεσίες επιχειρηματικού και ενημερωτικού ενδιαφέροντος


Εθνικό Τυπογραφείο

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ελληνικός κόμβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας

EOMMEX